Dokumenty papieskie
 
Encykliki to najważniejsze i podstawowe dokumenty papieskie. Jan Paweł II pisał je po polsku, jednak oficjalny charakter miała zawsze wersja łacińska tekstu, która służyła do dalszych przekładów na języki nowożytne. Zgodnie z tradycją kościelną tytuł encykliki tworzą pierwsze słowa jej oficjalnego tekstu. Poniżej podano w nawiasie tłumaczenie tytułu na podstawie polskiego tekstu. Niekiedy Jan Paweł II nadawał encyklice także podtytuł.

Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979. Pierwsza encyklika Jana Pawła II (przyjęta z wielkim zainteresowaniem i z aprobatą), zarazem pierwsza z cyklu trynitarnego, podejmującego nową interpretację Boga jako Trójcy Świętej. Temat: Jezus Chrystus jako Syn Boży. Analiza "Boskiego" oraz "ludzkiego wymiaru Odkupienia", w tym ofiary Chrystusa na krzyżu jako przejawu miłości do każdej osoby, co ukazuje godność ludzką. Słynne zdanie: "Człowiek nie może żyć bez miłości" (a jest nią finalnie Bóg). Encyklikę interpretowano jako manifest personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego.
Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada 1980. Druga encyklika trynitarna. Temat: Bóg-Ojciec. Analiza miłosierdzia jako najwyższego przymiotu Stwórcy: przejawu Jego miłości do każdej osoby ludzkiej, co umacnia jej godność. Osobny rozdział zawiera interpretację egzystencjalną przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W interpretacjach wskazywano związek z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej, którego wizję Miłosierdzia Bożego papież analitycznie i twórczo rozwinął.
Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981.
Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985.
Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986. Trzecia encyklika trynitarna. Temat: Duch Święty. Studium unaoczniania się Boga jako osobowej miłości. Analiza pojęć biblijnych ("ruah", "nefesh", "Parakletos"). Duch Święty zapowiedziany przez Chrystusa w toku Ostatniej Wieczerzy jako osobowe tchnienie miłości Boga ku ludziom, przenikające świat. "Grzech" jako akt wolnej woli człowieka: zamknięcie na ducha miłości.
Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987.
Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987.
Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990.
Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum Novarum" – 1 maja 1991.
Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993.
Evangelium vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995.
Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno), podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995.
Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998.
Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003.
 

Listy apostolskie

Rutilans Agmen 8 maja 1979
Patres Ecclesiae 2 stycznia 1980
Amantissima Providentia 29 kwietnia 1980
Sanctorum Altrix 11 lipca 1980
Egregiae Virtutis 31 grudnia 1980
A Concilio Constantinopolitano I 25 marca 1981
Salvifici Doloris 11 lutego 1984
Redemptionis Anno 20 kwietnia 1984
Les Grands Mystčres 1 maja 1984
Dolentium Hominum 11 lutego 1985
Dilecti Amici 31 marca 1985
Augustinum Hipponensem 28 sierpnia 1987
Sescentesima Anniversaria 5 czerwca 1987
Spiritus Domini 1 sierpnia 1987
Duodecimum Saeculum 4 grudnia 1987
Euntes In Mundum Universum 25 stycznia 1988
Mulieris Dignitatem 15 sierpnia 1988
Vicesimus Quintus Annus 4 grudnia 1988
List Apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej 27 sierpnia 1989
List Apostolski o sytuacji w Libanie 7 września 1989
List Apostolski na stulecie 'Opera di San Pietro Apostolo' 1 października 1989
List Apostolski na pięćsetlecie ewangelizacji Nowego Świata 29 czerwca 1990
List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej 25 marca 1992
Ordinatio Sacerdotalis 22 maja 1994
Tertio Millennio Adveniente 10 listopada 1994
Orientale Lumen 2 maja 1995
List Apostolski na 400-setlecie Unii Brzeskiej 12 listopada 1995
List Apostolski na 350 lecie Unii Użgorodzkiej 18 kwietnia 1996
Operosam Diem 1 grudnia 1996
Laetamur Magnopere 15 sierpnia 1997
Divini Amoris Scientia 19 października 1997
Dies Domini tekst listu na Wikiźródłach 31 maja 1998
Inter Munera Academiarum 28 stycznia 1999
300-letnia rocznica unii Greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim 20 lipca 2000
Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001)[19].
Z okazji 1700-letniej rocznicy "Chrztu Armenii" 17 lutego 2001
List Apostolski do Katolików z Węgier na zakończenie "Millennium Węgierskiego" 25 lipca 2001
Misericordia Dei o pewnych aspektach sprawowania Sakramentu Pojednania 2 maja 2002
Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym 16 października 2002
Spiritus et Sponsa – z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucji Sacrosanctum Concilium o Liturgii Świętej 4 grudnia 2003
Mane nobiscum Domine tekst listu na Wikiźródłach – z okazji Roku Eucharystii (X-2004 – X-2005) ogłoszony 7 października 2004 r.
Gwałtowny rozwój 24 stycznia 2005

Adhortacje apostolskie

Catechesi tradendae – O katechizacji w naszych czasach – 1979.
Familiaris consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym – 1981.
Redemptionis donum – O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia – 1984.
Reconciliatio et paenitentia – O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła – 1984.
Christifideles laici – O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II – 1988.
Redemptoris custos – O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła – 1989.
Pastores dabo vobis – O formacji kapłanów we współczesnym świecie – 1992.
Ecclesia in Africa – O Kościele w Afryce – 1995.
Vita Consecrata – O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie – 1996.
Ecclesia in America – O Kościele w Ameryce – 1999.
Ecclesia in Asia – O Kościele w Azji – 1999.
Ecclesia in Oceania – O Kościele w Oceanii – 2001.
Ecclesia in Europa – O Kościele w Europie – 2003.
Pastores gregis – O biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata – 2003.

Konstytucje apostolskie

Sapientia Christiana – o uniwersytetach i wydziałach teologicznych – 1979.
Magnum Matrimonii Sacramentum – prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną – 1982.
Ut sit – o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei – 1982.
Sacrae disciplinae leges – ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego – 1983.
Divinus perfectionis Magister – określająca zasady postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego – 1983.
Spirituali Militum Curae – o duszpasterstwie żołnierzy – 1986.
Pastor Bonus – o odnowie i reformie Kurii Rzymskiej – 1988.
Ex corde Ecclesiae – o uniwersytetach katolickich – 1990.
Sacri canones – ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów Kościołów wschodnich – 1990.
Fidei depositum – z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego – 1992.
Universi Dominici Gregis – o wakacie Stolicy Piotrowej – 1996.
Źródło: pl.wikipedia.org
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!